Suderhälsan familj / Socialtjänst

Uppdrag och grund

Suderhälsan Familj, genomför utredningar gällande familjer där det förekommer omsorgsbrister hos föräldrarna som skapat oro för barnets hälsa och utveckling. Problemen som föranleder placeringen kan vara av akut karaktär eller ha funnits under en längre tid.

Socialtjänstens uppdrag och frågeställningar styr utredningens omfattning och därmed placeringstiden. För att vi skall kunna leverera en väl grundad utredning krävs dock normalt 8 – 12 veckors placeringstid, då föräldrarna under en inledande fas ofta förmår fungera på sin högsta funktionsnivå, vilket innebär att man inte får en fullgod bild av deras omsorgsförmåga vid en kortare placering. Efter utredningstiden kan vi erbjuda behandling- och utsluss boende, där familjen får möjlighet att träna och testa de verktyg de fått under behandlingen, för att öka deras förutsättningar att klara de utmaningar en hemflytt innebär.Vid specifika och mer begränsade frågeställningar från socialtjänsten kan vi skräddarsy utredningen utifrån uppdraget och placeringstiden kan då förkortas.

Grundsyn

Suderhälsan Familjs arbete utgår från en helhetssyn på människan utifrån systemteoretisk grund och vi använder oss också av anknytningsteori. På Suderhälsan står barnets behov i centrum. Barnets behov och föräldrarnas förmåga enligt BBIC.s områden utgör utgångspunkten för vårt arbete och vi inventerar och aktiverar också resurser i familjens nätverk.

Boende och omsorg

Familjerna bor i lägenheter, och i de fall det finns önskemål från socialtjänsten tillsammans med personal. Vi kan vid behov även erbjuda skydd/tillsyn dygnet runt med vaken personal nattetid. Huvudansvaret för barnets omsorg och för praktiska sysslor som matlagning och tvätt ligger på föräldrarna. I de situationer där man ser att barnet riskerar att fara akut illa till följd av föräldrarnas bristande förmåga, kan personal efter samråd med socialtjänsten gå in och kompensera i relation till barnet.

Arbetet med familjen

Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Observationer genomförs av behandlingspersonal i alla vardagliga situationer och utgår från den dagliga omsorgen om barnet. Därutöver genomförs strukturerade observationstillfällen med inriktning på samspelet mellan barn och förälder/föräldrar. Dessa observationer utförs av utredningssamordnare och leg. psykolog.

Under den inledande delen av placeringen ägnas tiden åt relationsskapande och observationer. Därefter inleds interventionsarbetet som har både ett utredande och behandlande syfte. Intervjuer med föräldrarna gällande deras bakgrund, synpunkter, resurser och svagheter etc., samt inventering av resurser i nätverk görs av utredningssamordnare.

Muntlig och skriftlig information inhämtas också från socialtjänsten gällande familjens bakgrund och aktuella situation. Kontinuerlig återgivning ges till föräldrarna av de observationer som görs under placeringens gång och denna information blir också en utgångspunkt för samtal kring föräldrarnas syn på sina barn och sin omsorgsförmåga.

Utrednings – och behandlingsarbetet planeras och genomförs av team. Teamen består av behandlingspersonal med bl.a. socionom, leg. psykolog samt leg. läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Behandlingspersonalen kan kompletteras efter de behov som finns hos den specifika familjen. Observations- och interventionsarbetet dokumenteras enligt BBIC-strukturen. Arbetet leds av utredningssamordnare/socionom som också har huvudansvaret för den skriftliga utredningen.

Den utredning som levereras till socialtjänsten utgår från BBIC-strukturen och innehåller en beskrivning av barnets behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa, riskanalys samt rekommendationer av fortsatta insatser. Vidare kan vi vid efterfrågan även genomföra bedömning av barnets psykiska hälsa och ev. funktionshinder samt utvecklingstester. Vi kan också göra psykiatriska utredningar gällande föräldrarna. Vid lokala placeringar kan vi erbjuda viss eftervård.

Lediga platser just nu: 2

Utslussboende Familj

Familjescanning