Suderhälsan familj / Ungdom

Uppdrag och grund

Suderhälsan Familj, genomför utredning och behandling av familjer som det av olika anledningar förekommer dåligt mående hos föräldrarna eller andra orsaker som skapat oro för barnets hälsa och utveckling. Problemen som föranleder placeringen kan vara av akut karaktär eller ha funnits under en längre tid.

Socialtjänstens uppdrag och frågeställningar styr utredningen och behandlingens omfattning och därmed placeringstiden. Efter utredningstiden kan vi erbjuda behandling- och utsluss boende, där familjen får möjlighet att träna och testa de verktyg som de fått fått under behandlingen, detta för att öka familjens förutsättningar att klara de utmaningar de och deras barn ställs inför i vardagen på hemmaplan.

Grundsyn

Suderhälsan Familjs arbete utgår från en helhetssyn på människan utifrån systemteoretisk grund och vi använder oss också av anknytningsteori. På Suderhälsan står barnets behov i centrum. Barnets behov och föräldrarnas förmåga enligt BBIC.s områden utgör utgångspunkten för vårt arbete och vi inventerar och aktiverar också resurser i familjens nätverk.

Boende och omsorg

Familjerna bor i lägenheter, och i de fall det finns behov tillsammans med personal. Vi kan vid behov även erbjuda skydd/tillsyn dygnet runt med vaken personal nattetid. Huvudansvaret för barnets omsorg och för praktiska sysslor som matlagning och tvätt ligger på föräldrarna.

Arbetet med familjen

Under den inledande delen av placeringen ägnas tiden åt relationsskapande. Därefter inleds interventionsarbetet som har både ett utredande och behandlande syfte.

Muntlig och skriftlig information inhämtas också från socialtjänsten gällande familjens bakgrund och aktuella situation. Kontinuerlig återgivning ges till föräldrarna av de observationer som görs under placeringens gång.

Utrednings – och behandlingsarbetet planeras och genomförs av team. Teamen består av behandlingspersonal med bl.a. socionom, leg. psykolog samt leg. läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Behandlingspersonalen kan kompletteras efter de behov som finns hos den specifika familjen.

Den utredning som levereras till socialtjänsten utgår från BBIC-strukturen och innehåller en beskrivning av barnets behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa, riskanalys samt rekommendationer av fortsatta insatser. Vidare kan vi vid efterfrågan även genomföra bedömning av barnets psykiska hälsa och ev. funktionshinder samt utvecklingstester. Vi kan också göra psykiatriska utredningar gällande föräldrarna. Vid lokala placeringar kan vi erbjuda viss eftervård.