Suderhälsan Ungdom / Socialtjänst

I de fall det är möjligt ser vi helst att ungdomen tillsammans med föräldrar och socialtjänst gör ett besök på Suderhälsan innan placeringen. Det görs med syfte att etablera en första kontakt samt utbyta information. Innan placering görs avtal om individens skolgång enligt SUSAM. Därefter ser vi gärna att vår personal hämtar ungdomen, där denne vistas för att börja relationsskapandet under resan till Suderhälsan. Vid inskrivningen informerar vi om de regler och rutiner som finns på Suderhälsan. Muntlig och skriftlig information inhämtas från socialtjänsten gällande ungdomens bakgrund och aktuella situation och en vårdplan önskas så snart det är möjligt. Utifrån vårdplanen görs en genomförandeplan där ungdomen och vårdnadshavare är delaktiga med synpunkter innan den presenteras för socialtjänsten.

Suderhälsan vill även ha en aktiv roll när det gäller ungdomens övergång till nästa fas, efter placeringen hos oss, oavsett om det handlar om fortsatt vård eller hemflytt. Vi vill även finnas kvar som kontakt och referens under en period därefter då vi ser att det innebär en trygghet för ungdomen och motverkar att värdefull kunskap tappas.

På Suderhälsan har vi tydliga regler och rutiner som skapar en trygg och förutsägbar miljö, vilket är en förutsättning för att behandlingen skall bli verksam. Ungdomens tillvaro på Suderhälsan skall vara så lik det vanliga livet i samhället som möjligt. Under sin tid på Suderhälsan deltar ungdomen i daglig sysselsättning och social träning alternativt går i skola eller har praktik utanför Suderhälsan. En betydande del i vår behandling utgörs av ett miljöterapeutiskt arbete, där ungdomen med vägledning av personal och i relation till dem och andra ungdomar utvecklas genom alla dagligen uppkommande situationer. Därutöver deltar ungdomen i fördjupat behandlingsarbete och i vissa fall familjearbete. Vi använder oss av 12-stegsmetoden anpassad efter ungdomens utvecklingsnivå, behov och problematik, samt coachning. Ungdomen arbetar också med känsloinventering och med att utforma alternativa och mer gynnsamma strategier att hantera olika situationer. Ungdomen får också med stöd av personal utveckla en 3-årig Plan och Målbild, där det även redogörs för vilket stöd ungdomen behöver för att uppnå sina mål.

Ungdomens delaktighet och inflytande är en viktig aspekt för att behandlingen skall bli framgångsrik. Det behovet tillgodoses genom att ungdomen medverkar i möten med socialtjänsten, i att utforma genomförandeplanen samt i alla övriga processer på Suderhälsan som berör denne. Att föräldrar och skola görs delaktiga där så är lämpligt innebär för oss ytterligare en viktig länk i behandlingsarbetet. Utifrån vårt synsätt är det också viktigt att ungdomen, så länge det är förenligt med ungdomens behov, har en nära och kontinuerlig kontakt med sitt familjenätverk. Där det föreligger en konflikt mellan ungdomen och anhöriga, arbetar vi för att lösa denna och etablera en bärande relation.

Förutom behandling genomför Suderhälsan även utredningar gällande ungdomar. Dels erbjuder vi utredningar som bygger på de dagliga observationerna och processarbetet, dels utredningar gällande ungdomens psykiska hälsa, utvecklingsnivå och eventuella funktionshinder. Utredningarna innehåller även rekommendationer av fortsatta insatser samt riskanalys.

Suderhälsan Ungdoms behandlingspersonal arbetar dygnet runt, veckovis i två arbetslag. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen. Under dagtid måndag till fredag arbetar den biträdande föreståndaren direkt med behandling. I teamen finns socionom-, och behandlingsassistentskompetens. Till Suderhälsan Ungdom finns knuten en leg. läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. sjuksköterska samt en leg. psykolog som konsulteras i behandlingsprocessen. Dessa ansvarar också för de psykiatriska utredningarna. Huvudansvariga för behandlingsinsatserna och utredningarna är biträdande föreståndare och föreståndare.

 

Lediga platser just nu: 2